Strona domowa użytkownika

Zawiera informacje, galerię zdjęć, blog oraz wejście do zbiorów.
Gminna Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Gogolinie
[awatar]
Gogolin GBP
42 687
Rodzaj: Biblioteki publiczne
Telefon: 77 4666226
Województwo: opolskie
Powiat: krapkowicki
Adres: Plac Dworcowy 2
47-320 Gogolin
E-mail: info@biblioteka-gogolin.pl

Godziny otwarcia:
OD 2 STYCZNIA 2023 BIBLIOTEKA CZYNNA:

Poniedziałek 8.00 – 16.00

Wtorek 9.00 – 16.00

Środa 10.00 – 18.00

Czwartek 9.00 – 16.00

Piątek 8.00 – 16.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

sobota: NIECZYNNE
www.biblioteka-gogolin.pl
adres e-mail: info@biblioteka-gogolin.pl

Nieprzerwanie od 1949 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie gromadzi, przechowuje i udostępnia zbiory użytkownikom biblioteki. Prowadzi działalność edukacyjną, popu­lary­zato­rską­, upow­szec­hnia­jącą­ wiedzę i informację. Zaspakaja i rozwija potrzeby czytelnicze społeczeństwa. To tylko główne cele funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie. Na przestrzeni lat, biblioteka stała się miejscem lokalnego centrum kultury i wpływała na rozwój życia kulturalnego społeczności lokalnej zgodnie z przyjętą misją i wizją biblioteki jaką jest:
Wizja Biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie to nowoczesne, przyjazne lokalnej społeczności miejsce służące edukacji i samorealizacji, integrujące wielokulturową społeczność i służące jej rozwojowi.
Misja Biblioteki
Istniejemy po to, aby wspierać rozwój lokalnej społeczności, udostępniając nasze zbiory, podejmując zadania z zakresu edukacji i kultury oraz zapewniając warunki do samorealizacji i kreatywności. Integrujemy wielokulturową społeczność naszej gminy i budujemy społeczeństwo obywatelskie.
Zmiany wizerunku biblioteki to efekt wspólnej, twórczej pracy nie tylko pracowników biblioteki lecz także gminnych instytucji, stowarzyszeń, osób prywatnych wspó­łpra­cują­cych­ podczas wykonywania wielu codziennych zadań. Od 2010r. biblioteka nawiązała i kontynuuje współpracę z: urzędem Miejskim, Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Gogolińskiej, Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż Serce Innym”, Akademią Trzeciego Wieku, Gminnym Ośrodkiem Kultury (świetlice młodzieżowe), TSKN DFK Koło Gogolin ( mniejszość niemiecka), Powiatowym Urzędem Pracy w Krapkowicach, Ośrodkiem Pomocy Społecznej (świetlice środowiskowe), Klubem Seniora, Gminnym Ośrodkiem Zdrowia, Domem Spokojnej Starości św. „Barbara” w Kamionku szkołami i przedszkolami w gminie Gogolin, i z innymi instytucjami tj. Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska.
Obecny charakter działań Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie ewoluuje i rozszerza się. Biblioteka oraz filie przestały być jedynie wypożyczalniami. Stały się miejscami integracji społeczności lokalnej, miejscami spędzania czasu wolnego w kręgu kultury, rozwijania i odkrywania pasji i zainteresowań, małymi galeriami, nowoczesnymi centrami informacyjnymi itp. Od 2010r. cyklicznie organizuje się spotkania czytelnicze, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne o różnej tematyce, kursy komputerowe, zajęcia integrujące pokolenia, imprezy okolicznościowe typu: Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki, organizujemy wypoczynek letni i zimowy.
Poszukując nowych grup użytkowników oraz reagując na zachodzące w świecie nauki i technologii zmiany od 2012r. udostępniono platformę książek elektronicznych IBUK LIBRA za pośrednictwem internetu. Dostęp do książek czytelnicy uzyskują po zalogowaniu się na indywidualnym koncie, którego login i hasło otrzymują w bibliotece. Ponadto uruchomiono od 2013r. platformę do nauki języka angielskiego. Czytelnicy po zalogowaniu się mają możliwość bezpłatnej nauki języka od podstaw. Projekt pod nazwą angielski 123.pl jest prowadzony przez firmę Funmedia, we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Poza budżetem otrzymywanym z Urzędu Miejskiego Gminna Biblioteka Publiczna pozyskuje dodatkowe środki podnosząc tym jakość świadczonych usług, oraz pozyskując nowych użytkowników.
Od 2011r zrealizowano następujące projekty w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów:
„Nasz gogoliński Karlik przewodnikiem po śląskiej tradycji”- celem projektu było rozbudzenie poczucia tożsamości regionalnej i przynależności do regionu. Wydanie i rozp­owsz­echn­ieni­e publikacji pt:.: „O dzielnym Karliku gogolińskich lasów strażniku część I: jesień, zima” i „O dzielnym Karliku gogolińskich lasów strażniku część II: wiosna, lato” szerokiemu gronu społeczeństwa umożliwiło poznanie rzeczywistości kulturowej naszej „małej ojczyzny”, rozwinęło zainteresowanie gwarą, tradycją regionu, uroczystości i obrzędów ludowych. Ponadto wypromowało środowisko lokalne, a także związało społeczność z tradycją. Projekt dwuetapowy na kwotę 13 548,64 zł. na lata 2011-2012.
„Śladami przeszłości - Kalejdoskop samorządowy Gminy Gogolin”- celem było informacja społeczności lokalnej o minionych wydarzeniach, ocalenie od zapomnienia bogactwa historycznego i kulturalnego Krainy Św. Anny, zaspokojenie potrzeb czytelniczych na literaturę o regionie. Projekt dwuetapowy na kwotę 24 369,80 zł. na lata 2011-2012
„Z Kalejdoskopem aktywni w przyszłości”- celem było spisanie żywej kroniki inicjatyw, wydarzeń i działań podejmowanych na terenie gminy przez środowiska lokalne. Publikacja jest rzetelnym kompendium wiedzy o regionie, pełniącą funkcję informacyjną oraz promocyjną. Wydanie i rozp­owsz­echn­ieni­e publikacji wśród szerokiego grona czytelników przyczyniło się do wzrostu świadomości mieszkańców na temat wiedzy o regionie. Projekt dwuetapowy na kwotę 21 907,22 zł na lata 2012-2013
„Skromni ludzie – wielkie dzieła. Prezentacja twórczości ludowej - pereł Ziemi Gogolińskiej” celem była prezentacja dorobku i talentu twórców ludowych: Barbary Herok, Grażyny Czekała, Edeltraudy Krupop, Ireny Kilisz i Agnieszki Pyki oraz promocja sztuki ludowej, aktywizacja społeczności lokalnej, rozbudzenie zainteresowań sztuką, odkrywanie pasji i talentów dorosłych i młodzieży. Wytyczone cele osiągnięto poprzez warsztaty rękodzielnicze i wydanie publikacji w wybranych dziedzinach sztuki ludowej. Działania aktywizowały i integrowały mieszkańców, a także ożywiły aktywność kulturano-artystyczną młodego pokolenia. Projekt na kwotę 13 288,09 zł na lata 2013.
„Portrety znanych i cenionych… z wizytą w gogolińskiej bibliotece”- celem była prezentacja sylwetek znanych i cenionych osób i wydarzeń ważnych dla regionu oraz wydanie publikacji „Zeszyt Gogoliński”, w którym zamieszczono wykłady prezentowane podczas spotkań. Operacja pozytywnie wpłynęła na proces aktywizowania społeczności lokalnej, była zachętą do odwiedzenia gminy i ważnych historycznie miejsc, wzmocniła więź i przynależność do regionu.
Inne zrealizowane projekty:
Fundacja Górażdże „Aktywni w Regionie” – w 2012r. otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 5000 zł na zakup komputerów w celu sprawnego przeprowadzenia kursów komputerowych dla seniorów. Projekt pt.: „Obsługa komputera rzecz prosta” miał na celu nauczyć seniorów obsługi komputera i Internetu.
Biblioteka Narodowa – od 2010r. Gminna Biblioteka Publiczna uczestniczy w programie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, otrzymując dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych.
Fundacja ORANGE „Orange dla bibliotek” - Celem programu Orange dla Bibliotek (dalej „Program”) jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnianie bibliotekom gminnym nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wiel­ofun­kcyj­nymi­ centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie corocznie uczestniczy w/w programie otrzymując dofinansowanie do opłat za internet w bibliotece oraz filii Kamionek. Pozostałe koszty dostępu do internetu dla czytelników Biblioteka pokrywa ze środków własnych. Użytkownicy biblioteki mają możliwość bezpłatnego korzystania z komputerów i internetu w czytelniach internetowych.
Dyskusyjne Kluby Książki- Dyskusyjne Kluby Książki tworzą czytelnicy w różnym wieku, których łączy pasja czytania i poznawania nowych książek. DKK działają w ramach ogólnopolskiego projektu Instytutu Książki, który promuje czytelnictwo. Klubowicze spotykają się raz w miesiącu, dyskutują o wybranej książce, którą przeczytali wcześniej, wspólnie tworzą recenzje omawianej pozycji. Projekt DKK, to adaptacja brytyjskiej idei reading clubs - wspólnego czytania i rozmowy o książkach. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Gogolinie działają trzy DKK w Gogolinie, Malni i Kamieniu Śląskim.
Działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie wykraczające poza wypożyczanie książek pokazują ją jako instytucję otwartą, nowoczesną wspierającą różnorodne profilaktyczne akcje społeczne, wspierające naukę, wiedzę, edukację, prze­dsię­bior­czoś­ć. W bibliotece użytkownicy mogą realizować swoje pasje, odkrywać talenty, nawiązać ciekawe znajomości. Jednakże biblioteka pozostaje ciągle miejscem czytania i wzbogacania wiedzy. Celem nadrzędnym wszystkich działań jest popularyzacja literatury rozbudzającej ciekawość i potrzebę czytania. Cyklicznie organizuje się spotkania czytelnicze, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, pasowanie na czytelnika, głośne czytania dzieciom, itp.
Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie dokładają wszelkich starań, by czytelnicy i użytkownicy postrzegali naszą jednostkę jako miejsce służące każdej osobie niezależnie od wieku i statusu społecznego.

W dniu 6 stycznia 2023r. podczas Inauguracji obchodów 800-lecia Gogolina, dyrektor biblioteki w Gogolinie Ewa Wiora odebrała z rąk Prze­wodn­iczą­cego­ Rady Miejskiej Piotra Czoka uchwałę o nadaniu imienia Gminnej Bibliotece Publicznej w Gogolinie. Biblioteka otrzymała nazwę: Gminna Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Gogolinie.

To wydarzenie otwiera nowy rozdział w działalności biblioteki. To dla nas wielki zaszczyt, duma, a także ogromna radość z tego, że nie jesteśmy już bezimienni, a będziemy nosić imię tak wspaniałego wieszcza narodowego jakim jest Adam Mickiewicz.

Składamy serdeczne podziękowania Radzie Miejskiej w Gogolinie za uchwalenie tej uchwały oraz Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala za tak wspaniałą inicjatywę. 🥰🥰🥰

Ekspozycja
Zbiory
Nowości w bibliotece
 • Cukierki
  Socha, Natasza
  Brak ocen
 • 65-piętrowy domek na drzewie
  Griffiths, A. R. G.
  Brak ocen
 • Zapukaj, zanim zginiesz
  Rogoziński, Alek
  Ocena: 5.0, głosów: 1
 • Zapach frezji
  Socha, Natasza
  Brak ocen
 • Znak z góry
  Brol, Paweł
  Brak ocen
1 2 3 4

Szanowni Czytelnicy🥰 występują problemy z dodzwonieniem się do GBP w Gogolinie. Można dzwonić pod nr 574 325 414 Prosimy o wyrozumiałość!😍

Komentarze (0)

DRODZY CZYTELNICY!
Dnia 17 i 19 lipca Filia w Choruli NIECZYNNA!
Dnia 18 Filia w Górażdżach NIECZYNNA!

Przerwa urlopowa!
Od 29.07 do 9.08 Filia w Malni, Choruli i Górażdżach NIECZYNNA!

Komentarze (0)

12 lipca odbyły się ostatnie wakacyjne zajęcia w bibliotece. Odwiedziła nas Pani Kasia z firmy Związek Międzygminny "Czysty Region". Dzieci poznały tajniki segregacji śmieci i przerobu surowców wtórnych. Następnie uczestnicy zajęć malowali farbami torby wielokrotnego użytku wykonane z ekologicznych materiałów.🎨 Spotkanie umililiśmy naszym uczestnikom słodką niespodzianką. 🍫Serdecznie dziękujemy za udział w zajęciach, uśmiech i dobrą zabawę. Do zobaczenia w bibliotece!!!🥳🤩🤓
www.facebook.com
www.czystyregion.pl

Komentarze (0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
...
361
Placówki
Gogolin GBP
Plac Dworcowy 2
47-320 Gogolin

Godziny otwarcia:
OD 2 STYCZNIA 2023 BIBLIOTEKA CZYNNA:

Poniedziałek 8.00 – 16.00

Wtorek 9.00 – 16.00

Środa 10.00 – 18.00

Czwartek 9.00 – 16.00

Piątek 8.00 – 16.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

sobota: NIECZYNNE
www.biblioteka-gogolin.pl
adres e-mail: info@biblioteka-gogolin.pl

0
GBP w Gogolinie Filia w Choruli
ul. Opolska 66
47-316 Chorula

młodszy bibliotekarz Anna Szefer

Filia w Choruli czynna dla czytelników w godzinach: w piątek czynna od 12.00 do 18.00.

Książki można zamawiać pod adresem:fbpmalnia@wp.pl

0
GBP w Gogolinie Filia w Górażdżch
ul. Wiejska 4 (budynek świetlicy)
47-316 Górażdże

młodszy bibliotekarz Anna Szefer

czynne:
w czwartki 12.00 - 17.00

Książki można zamawiać pod adresem:fbpmalnia@wp.pl

0
GBP w Gogolinie Filia w Kamieniu Śląski
Plac Myśliwca 5
47-325 Kamień Śląski

starszy bibliotekarz Irena Pawlyta

ul. Plac Myśliwca 5

Filia w Kamieniu Śląskim czynna w godzinach: poniedziałek 9:00 - 14:00 i piątek 12:00 - 18:00.

Książki można zamawiać pod adresem: fbpkamiensl@wp.pl

0
GBP w Gogolinie Filia w Kamionku
ul. Polna 24
47-325 Kamionek

starszy bibliotekarz Irena Pawlyta

ul. Polna 24 (Dom Spokojnej Starości św. Barbara)

NIECZYNNA DO ODWOŁANIA

adres e-mail:fbpkamiensl@wp.pl
0
GBP w Gogolinie Filia w Malni
Opolska 66
47-316 Chorula

młodszy bibliotekarz Anna Szefer

Filia w Choruli czynna w czasie wakacji w godzinach: w piątek czynna od 12.00 do 18.00.

adres e-mail: fbpmalnia@wp.p

0
Forum biblioteki

Brak wątków

Przejdź do forum
opolanka77
martaginter_bhp
amelia.t
inamakl
v.podsiadly
grazynamatysiak

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo