Regulamin portalu e-usług bibliotecznych w.bibliotece.pl
I. DEFINICJE

Regulamin - niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określający zasady korzystania z Portalu.

Portal - internetowy portal e-usług bibliotecznych w.bibliotece.pl dostępny pod adresem http://w.bibliotece.pl/ prowadzony przez Operatora.

Operator - producent Portalu, Sokrates IT Grażyna Masadyńska z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mołdawskiej 18, 61-614 Poznań, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta Poznania w dniu 28.08.2009r. pod numerem 68070/2009r., NIP 972-030-65-07, REGON 301187340, adres e-mail: portal@sokrates-it.pl.

Administrator Portalu - przedstawiciel Operatora odpowiedzialny za weryfikację Treści i danych wprowadzanych przez Użytkowników.

Treści - treści zamieszczane w Portalu przez Zarejestrowanych Użytkowników w postaci opisów, komentarzy, recenzji lub wpisów.

Użytkownik - osoba korzystająca z Portalu.

Zarejestrowany Użytkownik - Użytkownik, który dokonał Rejestracji.

Rejestracja - założenie Konta, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Portalu.

Konto - dostęp do funkcji Portalu przewidzianych wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników.

Profil - informacje zamieszczone przez Użytkownika w ramach jego Konta, w szczególności elementami Profilu są wszystkie treści zamieszczone przez Użytkownika w zakładce Profil.

Czytelnik - Zarejestrowany Użytkownik, posiadający Konto Czytelnika.
Konto Czytelnika - dostęp do funkcji Portalu przewidzianych wyłącznie dla osób prywatnych.

Biblioteka - podmiot w imieniu którego osoba reprezentująca założyła Konto Biblioteki.
Konto Biblioteki - dostęp do funkcji Portalu przewidzianych dla podmiotów i instytucji prowadzących działalność zgodną z działem 91 Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) tj. działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą.

Wydawca - podmiot w imieniu którego osoba reprezentująca założyła Konto Wydawcy.
Konto Wydawcy - dostęp do funkcji Portalu przewidzianych dla podmiotów i instytucji prowadzących działalność zgodną z działem 58 Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) tj. działalność wydawnicza.

Katalog Centralny - aktualizowany codziennie katalog w Portalu, zbudowany na bazie zintegrowanych z Portalem katalogów Bibliotek z całej Polski.

System Płatności - system płatności on-line, za pośrednictwem którego Operator realizuje transakcje w Portalu; więcej o Systemie Płatności w par. VIII Regulaminu.

II. Informacje ogólne
1Portal jest ogólnodostępnym serwisem skierowanym do wszystkich użytkowników Internetu, zainteresowanych wymianą informacji na temat książek, regionaliów, zbiorów multimedialnych i innych, gromadzonych w bibliotekach i zasobach prywatnych, tj. książek, płyt, filmów, audiobooków, e-booków i innych.
2Celem Portalu jest promocja czytelnictwa oraz stworzenie społeczności skupionej wokół działalności bibliotek. Społeczność tę tworzą m.in. czytelnicy, pracownicy bibliotek, wydawcy, księgarze, pracownicy informacji naukowej, bibliofile, antykwariusze, wielbiciele literatury, studenci i inni.
3W ramach Portalu Operator świadczy usługi polegające na udostępnianiu treści (treści własnych Portalu i treści zamieszczanych przez Użytkowników) oraz świadczy inne usługi w ramach udostępnianych funkcjonalności.
4Podstawę działania Portalu stanowi Katalog Centralny zbiorów wielu polskich Bibliotek publicznych i naukowych. Katalog Centralny umożliwia inteligentne wyszukiwanie opisów materiałów, wykorzystujące wszystkie ich atrybuty (tytuł, autor, temat, rok wydania, język, rodzaj materiału i in.). Proces wyszukiwania umożliwia stopniowe filtrowanie rezultatów, wg filtrów proponowanych przez system. Jednym z celów wyszukiwania jest otrzymanie informacji o lokalizacji materiału w zbiorach konkretnej instytucji lub osoby.
5Portal wyróżnia trzy grupy funkcjonalności, ze względu na potrzeby użytkowników do jakich są kierowane - są to: Biblioteki, Czytelnicy i Wydawcy.
6Portal umożliwia Czytelnikom tworzenie katalogu własnych zbiorów oraz prezentowanie go poprzez Internet w atrakcyjnej szacie graficznej, z dynamicznym, intuicyjnym interfejsem. Profesjonalnie opracowane opisy (książki, płyty itp.) można indywidualnie uzupełniać własnymi opiniami, recenzjami lub tagami, wzbogacać fotografiami okładek.
7Biblioteki mogą umieszczać informacje o gromadzonych zbiorach, godzinach pracy, lokalizacji, wydarzeniach.
8Wydawcy i księgarze mogą umieszczać informacje o nowo wydanych materiałach oraz o promujących je wydarzeniach.
III. Korzystanie z Portalu
1Użytkownik powinien korzystać z Portalu zgodnie z Regulaminem.
2Portal przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Korzystanie z Portalu przez użytkowników nie mających pełnej zdolności do czynności prawnej wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych.
3Użytkownik Portalu może korzystać z dostępnych w nim treści, a po Rejestracji także samemu umieszczać Treści w Portalu.
4Zasady zamieszczania Treści i korzystania z nich określa rozdział Regulaminu pt. "Umieszczanie Treści".
5Operator nie ponosi odpowiedzialności za działalność firm i instytucji zamieszczających oferty (tj. na przykład materiały, informacje, produkty lub reklamę) w Portalu. Reklamacje oraz zapytania dotyczące oferty tych firm i instytucji powinny być kierowane bezpośrednio do tych podmiotów.
6Udział Użytkownika w konkursach organizowanych w Portalu przez Operatora odbywa się na podstawie odpowiedniego regulaminu danego konkursu.
7Naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub odpowiedniego regulaminu konkursu organizowanego przez Operatora może skutkować zablokowaniem mu dostępu do funkcjonalności Portalu (np. możliwości umieszczania treści), zawieszeniem w prawach Użytkownika lub rozwiązaniem z nim umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia. Operator może powiadomić Użytkownika o zastosowaniu wyżej wymienionych środków, informując go jednocześnie o czasie trwania blokady lub innych podjętych czynnościach, w tym rozwiązaniu umowy z Użytkownikiem.
8Portal, a w szczególności rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w portalu treści, logotypy, elementy graficzne oraz funkcjonalności, stanowią własność Operatora i są chronione prawem autorskim, wyłączając te elementy, które stanowią odrębną własność innych podmiotów. Ich wykorzystywanie, kopiowanie i powielanie bez zgody Operatora jest zabronione. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które Operator dostarcza Użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.
IV. Rejestracja
1Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie „logowanie i rejestracja”. Do rejestracji wymagane jest podanie przez Użytkownika loginu, hasła i adresu e-mail. Szczegółowe informacje dostępne są w Polityce prywatności stanowiącej integralną część Regulaminu.
2Rejestracja Użytkownika w Portalu jest bezpłatna.
3Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje na podany podczas Rejestracji adres e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Użytkownik zobowiązany jest kliknąć w link aktywacyjny w celu aktywacji Konta. Od tego momentu Użytkownik może zalogować się w Portalu i korzystać z funkcjonalności Konta czyli dostępu do usług zastrzeżonych dla Zarejestrowanych Użytkowników.
4.1Aby Konto Biblioteki / Wydawcy mogło stać się widoczne dla pozostałych Użytkowników, Biblioteka / Wydawca zobowiązany jest uzupełnić wszystkie pola obowiązkowe w swoim Profilu.
4.2Zarówno Konto Biblioteki, jak i Konto Wydawcy stanie się widoczne dla pozostałych Użytkowników dopiero po akceptacji przez Administratora Portalu i weryfikacji prawa do prowadzenia profilu Biblioteki / Wydawcy przez osobę, która to Konto założyła.
5Użytkownik rejestrując się wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas Rejestracji komunikatów dotyczących bieżącej działalności Portalu oraz aktualności i akcji specjalnych.
6Hasło i adres e-mail nie są udostępniane innym użytkownikom. Login identyfikuje użytkownika podczas korzystania z portalu i pojawia się przy wszystkich treściach przez niego dodawanych.
7Hasło powinno być zachowane w tajemnicy i nie może być udostępniane osobom trzecim.
8.1Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Portalu.
8.2Aby usunąć swój Profil / Konto z Portalu Użytkownik może skorzystać z przycisku "Usuń konto" dostępnego na stronie Konto w sekcji Profil.
V. Świadczone Usługi i Płatności
1Operator za pośrednictwem Portalu świadczy Użytkownikom usługi.
2Korzystanie z podstawowych usług Portalu nie wymaga rejestracji. Usługi dostępne dla niezarejestrowanych lub niezalogowanych Użytkowników w Portalu są bezpłatne. Należą do nich:
 • przeszukiwanie zbiorów bibliotek z całej Polski lub określonej okolicy prezentowanych w Katalogu Centralnym,
 • przeglądanie opisów wyszukanych zbiorów,
 • informacja o lokalizacji wyszukanych egzemplarzy,
 • przeglądanie blogów, forum, ocen, recenzji, list i profili Bibliotek, Czytelników i Wydawców.
3Rejestracja i korzystanie z Konta (Profilu) Użytkownika w Portalu, a w szczególności Konta Czytelnika, Konta Biblioteki i Konta Wydawcy jest bezpłatne.
4.1.1Usługi dostępne w ramach Konta Czytelnika są bezpłatne.
4.1.2Oprócz funkcji dostępnych dla niezarejestrowanego Użytkownika, Konto Czytelnika umożliwia dodatkowo:
 • prezentowanie własnych prywatnych zbiorów (książki, muzyka, filmy, audiobooki i inne), o ile ich opisy znajdują się w Katalogu Centralnym,
 • graficzna forma prezentacji zbiorów Czytelnika w postaci tzw. wirtualnych regałów z okładkami zbiorów,
 • udział w dyskusjach i grupach tematycznych,
 • zamieszczanie ocen, recenzji i komentarzy interesujących zbiorów (książek, filmów, muzyki i innych),
 • udział w tematycznych forach dyskusyjnych (tj. w forum),
 • prowadzenie własnego bloga i komentowanie blogów innych Użytkowników,
 • zdalny zapis do Biblioteki udostępniającej tę funkcję,
 • rezerwowanie i zamawianie wybranych materiałów z Biblioteki oferującej taką możliwość,
 • tagowanie,
 • dostęp do poczty wewnętrznej,
 • dostęp do usługi "Polecamy" czyli do listy zbiorów rekomendowanych przez Portal, sugerujących Czytelnikowi (na podstawie jego upodobań) które zbiory mogą go jeszcze zainteresować,
 • dodawanie skanów okładek do Katalogu Centralnego,
 • zarządzanie własnymi zbiorami z rejestrem wypożyczeń książek znajomym i od znajomych.
5.1.1Usługi dostępne w ramach Konta Biblioteki są bezpłatne i nie wymagają zawarcia umowy.
5.1.2Oprócz funkcji dostępnych dla niezarejestrowanego Użytkownika, Konto Biblioteki umożliwia Bibliotece dodatkowo:
 • zamieszczanie informacji o swojej placówce i filiach (dane kontaktowe, godziny pracy, logo, lokalizacja na mapie, galeria zdjęć),
 • prowadzenie własnego bloga i komentowanie blogów innych Użytkowników,
 • prezentowanie, za pomocą zakładki "Ekspozycja", informacji o nowościach w Bibliotece lub innych zbiorach którymi Biblioteka pragnie się pochwalić przed Użytkownikami,
 • graficzna forma prezentacji zbiorów Biblioteki w zakładce "Ekspozycja", w postaci tzw. wirtualnych regałów z okładkami zbiorów,
 • dedykowany Bibliotece dział forum, przeznaczony tylko dla Biblioteki i społeczności skupionej wokół niej (Biblioteka posiada funkcję administratora swojego działu forum),
 • udział w dyskusjach i grupach tematycznych,
 • zamieszczanie ocen, recenzji i komentarzy interesujących zbiorów (książek, filmów, muzyki i innych),
 • udział w tematycznych forach dyskusyjnych (tj w forum),
 • tagowanie,
 • dostęp do poczty wewnętrznej,
 • dodawanie skanów okładek do Katalogu Centralnego.
5.2.1Usługi odpłatne dostępne dla Biblioteki:
 1. Zintegrowany Katalog.
 2. Dostęp do Systemu Zarządzania Biblioteką W.Bibliotece.pl.
Cennik za usługi odpłatne dla Biblioteki dostępny jest na stronach Operatora pod adresem http://www.sokrates-it.pl/oferta/.
5.2.2Usługi wymienione wyżej w pkt 5.2.1 pdpkt. a) i b) umożliwiają m.in. prezentację katalogów Biblioteki w Portalu.
5.2.3Usługi odpłatne dla Biblioteki określone w par. 5.2.1 wymagają zawarcia odrębnej umowy pomiędzy Operatorem a Biblioteką.
5.2.4W celu otrzymania propozycji umowy na usługi odpłatne Biblioteka powinna skontaktować się z Operatorem.
6.1.1Usługi dostępne w ramach Konta Wydawcy są bezpłatne i nie wymagają zawarcia umowy.
6.1.2Oprócz funkcji dostępnych dla niezarejestrowanego Użytkownika, Konto Wydawcy umożliwia Wydawcy dodatkowo:
 • zamieszczanie informacji o Wydawcy (dane kontaktowe, logo, galeria zdjęć),
 • zamieszczanie informacji na swoim blogu i komentowanie blogów innych Użytkowników,
 • prezentowanie, za pomocą zakładki "Ekspozycja", informacji o nowościach w Wydawcy, planach wydawniczych lub innych zbiorach którymi Wydawca pragnie się pochwalić przed Użytkownikami,
 • graficzna forma prezentacji zbiorów Wydawcy w zakładce "Ekspozycja", w postaci tzw. wirtualnych regałów z okładkami zbiorów,
 • dodawanie opisów (tj. katalogowanie) nowych zbiorów, które nie posiadają opisu w Katalogu Centralnym i prezentację ich w swoich zbiorach (na swoich wirtualnych regałach),
 • udział w dyskusjach i grupach tematycznych,
 • zamieszczanie ocen, recenzji i komentarzy interesujących zbiorów (tj. książek, filmów, muzyki i innych),
 • udział w tematycznych forach dyskusyjnych (tj. w forum),
 • tagowanie,
 • dostęp do poczty wewnętrznej,
 • dodawanie skanów okładek do Katalogu Centralnego.
6.2.1Usługi odpłatne dostępne dla Wydawcy:
 1. Kampania Reklamowa
Cennik za usługi odpłatne dla Wydawcy dostępny jest na stronach Operatora pod adresem http://www.sokrates-it.pl/oferta/.
6.2.2Usługi odpłatne dla Wydawcy określone w par. 6.2.1 wymagają zawarcia odrębnej umowy pomiędzy Operatorem a Biblioteką.
6.2.3W celu otrzymania propozycji umowy na usługi odpłatne Wydawca powinien skontaktować się z Operatorem.
VI. Umieszczanie Treści
1Zamieszczając Treść w Portalu Użytkownik udziela Operatorowi na czas nieoznaczony nieodpłatnej licencji wraz z prawem do udzielania dalszych licencji (sublicencji) w następującym zakresie:
 1. publicznego udostępniania Treści w Portalu,
 2. publicznego udostępniania Treści w innych portalach internetowych z wyraźnym zaznaczeniem, że Treść pochodzi od Użytkownika Portalu i zamieszczeniem logo Portalu,
 3. wydawania Treści drukiem,
 4. korzystania z Treści dla działalności promocyjnej Portalu niezależnie od medium.
2Do wypowiedzenia licencji stosuje się terminy określone w art. 68 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3Użytkownik Portalu uprawniony jest do korzystania z Treści w Portalu przez innych Użytkowników jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez uprawnionego.
4Użytkownik jest uprawniony do dodawania Treści, których jest autorem lub na których zamieszczenie ma zgodę autora lub osoby uprawnionej.
5Użytkownik zamieszczający w Portalu Treści będące przedmiotem ochrony praw autorskich, które nie są jego autorstwa, zobowiązany jest posiadać zgodę osób uprawnionych na umieszczenie danej Treści w Portalu i na udzielenie licencji Operatorowi w zakresie podanym powyżej.
6Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika lub inną osobę Treści uzyskanych za pośrednictwem Portalu.
7Treści Użytkowników powinny dotyczyć tematów, w związku z którymi są zamieszczane.
8Za wszelkie umieszczone przez siebie w Portalu Treści odpowiedzialność ponosi Użytkownik i korzysta on z Portalu na własną odpowiedzialność.
9Zakazane jest umieszczanie w Portalu bez uprzedniej zgody Operatora Treści, za których umieszczenie w Portalu Użytkownik otrzymał lub ma otrzymać wynagrodzenie od osób trzecich, w szczególności materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym. W przypadku umieszczenia takich treści zostaną one usunięte. Uporczywe umieszczanie takich treści w Portalu może spowodować rozwiązanie umowy z Użytkownikiem.
10Zakazane jest umieszczanie w Portalu treści niezgodnych z prawem oraz dobrymi obyczajami. W szczególności zakazane jest umieszczanie treści naruszających prawa osób trzecich, w tym ich prawa autorskie i dobra osobiste.
11Operator ma prawo usunąć z Portalu Treści, zwłaszcza w przypadkach opisanych powyżej w pkt. 10. Informacje o takich Treściach należy zgłaszać Operatorowi za pomocą poczty elektronicznej, na jego adres e-mail. Usunięcie Treści nie wymaga uzasadnienia.
12Użytkownik powinien we własnym zakresie przechowywać kopię zapasową dodanych przez siebie Treści. Operator nie gwarantuje, że Portal lub jego poszczególne części będą dostępne cały czas. Operator nie ponosi też odpowiedzialności za skutki awarii Portalu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.
13Operator dokłada starań, aby treści własne Portalu w tym opisy bibliograficzne charakteryzowały się wysoką jakością, jednak wszystkie treści lub usługi dostarczane za pośrednictwem Portalu oferowane są bez gwarancji. W szczególności Operator nie gwarantuje:
 1. prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek treści umieszczonych w Portalu,
 2. iż każda zamieszczona w Portalu treść sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji,
 3. że jakiekolwiek treści pobrane z Portalu lub jakiekolwiek odsyłacze będą działać bezbłędnie oraz będą wolne od potencjalnych zagrożeń.
14Operator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za Treści zamieszczone przez Użytkowników, w tym za ich jakość merytoryczną i prawdziwość.
15Zarejestrowany Użytkownik ma w każdej chwili możliwość edycji i usunięcia wprowadzonych przez siebie Treści; po usunięciu Konta Użytkownik traci możliwość ich edycji i usuwania.
VII. Ochrona danych osobowych
1Zasady gromadzenia i rodzaj danych osobowych zbieranych przez Portal określa Polityka Prywatności stanowiąca integralną część Regulaminu.
2Portal zastrzega sobie prawo do przekazania informacji na temat adresu IP stosownym instytucjom i organom państwowym w przypadku, gdy z adresów tych prowadzona jest działalność szkodliwa dla portalu (spam, flood, abuse, trolling etc.).
3Portal stosuje nowoczesne techniki zabezpieczenia haseł Użytkowników. Aktualną informację na temat stosowanych przez nas zabezpieczeń mających na celu ochronę prywatności Użytkowników można uzyskać pod adresem e-mail Operatora.
VIII. Poczta wewnętrzna
1Funkcja poczty wewnętrznej jest dostępna dla każdego Zarejestrowanego Użytkownika.
2Funkcja poczty wewnętrznej umożliwia tworzenie, wysyłanie i odbieranie wiadomości od innych Użytkowników w ramach Portalu bez konieczności dzielenia się z innymi Użytkownikami swoim prywatnym adresem e-mail.
3Wiadomości poczty wewnętrznej prowadzone pod wspólnym tytułem z tym samym Użytkownikiem grupowane są do widoku konwersacji.
IX. System Płatności
1Systemem Płatności on-line, za pośrednictwem którego Operator realizuje transakcje w Portalu, jest PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 000 000 PLN, kapitał wpłacony 4 000 000 PLN.
2Obsługa płatności w Portalu przebiega zgodnie z regulaminem płatności PAYU dostępnego na stronie http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania/regulaminy-i-informacje-dla-e-sklepow.
3Akceptowalne formy płatności obejmują:
 1. płatności kartami płatniczymi (Visa, MasterCard).
 2. płatności elektroniczne (przelew z mBanku mTransfer, przelew z MultiBanku MultiTransfer, przelew z Inteligo Intelipay, przelew z BZWBK Przelew24, przelew z Nordea Płać z Nordea, przelew z PKO Inteligo Płacę z PKO Inteligo, przelew z BPH Przelew z BPH, przelew z ING Przelew z ING, przelew z Pekao Pekao24Przelew, przelew z Eurobanku Eurobank przelew, przelew z Meritum Bank, Invest Bank przelew z Invest Bank, Getin Bank przelew z Getin Bank, Bank Pocztowy przelew z Bankiem Pocztowym, przelew tradycyjny).
X. Wymagania techniczne
1Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z zalecanej przez Operatora przeglądarki internetowej.
2Do zalecanych przez Operatora przeglądarek internetowych należą:
 1. Mozilla Firefox w wersji co najmniej 28,
 2. Google Chrome w wersji co najmniej 21,
 3. Opera w wersji co najmniej 17
3Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki użytkowania Portalu przez Użytkownika Portalu w innych przeglądarkach niż zalecane.
XI. Reklamacje
1Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą przez Operatora po zgłoszeniu pisemnym na adres e-mail reklamacje@sokrates-it.pl.
2Operator rozpatruje reklamację w terminie 60 dni od daty zgłoszenia.
3Operator o rozpatrzeniu reklamacji poinformuje Użytkownika mailowo.
XII. Postanowienia końcowe
1Operator ma prawo do zmiany Regulaminu poprzez opublikowanie nowego Regulaminu na stronie Portalu.
2Operator poinformuje Użytkowników o każdej zmianie Regulaminu, poprzez udostępnienie informacji w Portalu.
3W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
foo